အကူအညီ

ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွိပါက : https://www.facebook.com/MyanmarRoyalShanKoeMee ထဲရွိ message box တြင္ အကူအညီေတာင္းခံနုိင္ပါသည္ ။