ေရႊ၀ယ္နည္း

 

“ေရႊ၀ယ္ရန္” ဆိုသည့္ေနရာမွ၀င္ျပီး Telenor/MPT/OOREDOO/REDDOT PAY နွစ္သက္ရာေရြးကာ ၀ယ္လိုေသာေရႊပမာဏႏွင့္က်သင့္ေငြေရြးျပီး၀ယ္နိုင္ပါသည္။

 

 

အထူး ပက္ေက့ခ်္မ်ားျဖစ္သည့္ Monthly card လစဥ္ကဒ္ႏွင့္ Weekly cardအပတ္စဥ္ကဒ္ တို ့ကိုလည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္။

 

 

အထူးပက္ေက့ခ်္ လစဥ္ကဒ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္ကဒ္တို ့ကိုလည္း TELENOR/MPT/OOREDOO/REDDOT PAY နွစ္သက္ရာျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။ VIP level 1 မွ 6 အထိရွိျပီး ေပးေခ်မွဳအလုိက္အဆင့္တက္နိုင္သည္။ Level အလုိက္အထူးအခြင့္အေရးမ်ား လည္းရရွိ ခံစားနိုင္ပါသည္။