ေဆာ့နည္း

 

Facebook အေကာင့္ျဖင့္ခ်ိတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဧည့္သည္၀င္ရန္ ဆိုသည့္ေနရာမွ ဧည့္သည္ အေကာင့္ Guest Account အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္းဂိမ္းသို ့၀င္ေရာက္နုိင္သည္။

 

 

အေကာင့္သစ္ျဖင့္စ၀င္လွ်င္ ပထမဆံုးလက္ေဆာင္ထုပ္အျဖစ္ ေရႊဒဂၤါး 3,000 နွင့္ ကူပြန္ 9 ခုရရွိပါမည္။

 

 

ကစားပြဲမ်ား page ထဲမွ “ခ်က္ခ်င္းစမည္” ကိုနွိပ္ပါက system မွေရြးခ်ယ္ေပးထားသည့္ ကစား၀ိုင္းထဲသို ့၀င္သြားမည္။မိမိစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္လညး္ ေလာင္းေၾကးပမာဏေပၚမူတည္ကာ လူသစ္မွ ဘီလီယံနာအထိ ၀ိုင္းေရြးကစားနိုင္ပါသည္။

 

 

၀ုိင္းတစ္၀ိုင္းတြင္ ကစားသမား 4 ေယာက္မွ 9 ေယာက္အထိ အတူကစားနုိင္သည္။