ပြဲစည္းမ်ဥ္း

အပြင့္တိုင္းၿခင္း 

 

ကစားသမားမ်ားနွင့္ ဒိုင္ျဖစ္သူတို့ ဖဲ ၂ခ်ပ္ (သို့) အမ်ားဆံုး ၃ခ်ပ္ရဲ့ အပြင့္တို့ကို ေပါင္း၍ တုိင္းျပီးကစားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ 2+2=4 ျဖစ္ျပီး 4 ေပါက္ဟုသတ္မွတ္နိုင္သည္။ 10, J, Q, K တို့အားလံုးသည္ 0 (သုည) ျဖစ္၍ ၄င္းတို့အားလံုးကို ကိန္းဂဏန္းအျဖစ္ထည့္မတြက္ဘဲ ပါ၀ါအျဖစ္သာထည့္တြက္သည္။ ဥပမာ။ ။ 2+J+7=9 ျဖစ္ျပီး 9ေပါက္ဟုသတ္မွတ္နိုင္သည္။ အပြင့္တူ ၃ခ်ပ္ဆိုလွ်င္ ဒိုမွလြဲ၍က်န္အေပါက္အကုန္နိုင္သည္။ ရွမ္းကိုးမီးတြင္ အနိုင္နွင့္အရွံုးသာရျွိပီး သေရဟူ၍မရွိပါ။ ၁။ အေပါက္အၾကီးဆံုးသည္ ၉ျဖစ္၍ အငယ္ဆံုးသည္ ၀ (ဘူ) ျဖစ္သည္။ ၾကီးစဥ္ ငယ္လိုက္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္၍အေပါက္ၾကီးသူသည္ ငယ္ေသာသူကိုနိုင္သည္။ ဥပမာ ၊ ၉သည္ ၈ မွ ၀ အထိအကုန္၍ ၈သည္ ၉မွလြဲ၍ က်န္အားလံုးကိုနိုင္သည္။ က်န္ဂဏန္းအားလံုးသည္လည္း ထိုနည္း၄င္းျဖစ္သည္။ ၂။ အေပါက္ခ်င္းတူေနလွ်င္ ပါ၀ါၾကီးေသာသူက နိုင္သည္။ ပါ၀ါကို ေအာက္ပါအတိုင္း ၾကီးစဥ္ငယ္လုိက္ စီနိုင္သည္။ A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2> ဆိုလိုသည္မွာ A သည္ ပါ၀ါ အၾကီးဆံုးျဖစ္၍ 2 သည္အငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ဥပမာ။ ။ 1+4=5 > K+5=5 ျဖစ္သည္။ ၄။ အပြင့္တူ၊ အခ်ပ္တူ၊ ဂဏန္းတူျဖစ္ပါက ကတ္ပါ၀ါတိုင္းရမည္။ ကတ္ပါ၀ါကို ေအာက္ပါအတိုင္း စီနိုင္သည္။

  

ကစားရာတြင္ ၁။ ၂ခ်ပ္တည္းရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ေပါင္းျခင္း ၉ (သို့မဟုတ္) ၈ ရပါက ေအာ္တို(ဒို)ဟု သတ္မွတ္သည္။ ေအာ္တိုသည္ က်န္ေအာ္တိုမဟုတ္သည့္ အပြင့္အားလံုးကို တန္း၍ အနိုင္ရသည္။ ေအာ္တိုအခ်င္းခ်င္းတြင္ အေပါက္ၾကီးသူ၊ ပါ၀ါၾကီးသူက နိုင္သည္။ ဥပမာ။ ။ ေအာ္တို၉ သည္ ေအာ္တို၈ကို နိုင္သကဲ့သို့ အခ်င္းခ်င္းတြင္ Aပါသူသည္ က်န္သူမ်ားကိုနိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ၂။ အပြင့္တူ၃ခ်ပ္တြင္လည္း ထိုနည္း၄င္းျဖစ္သည္။ A ၃ခ်ပ္သည္ပါ၀ါအၾကီးဆံုးျဖစ္၍ 2ခ်ပ္သည္ ပါ၀ါအငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။

 

အဆတိုင္းျခင္း

 

၁။ အပြင့္တူ၂ကတ္ျဖင့္ အနိုင္ရလွ်င္ ထးိုေၾကး၂ဆ ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂။ အပြင့္တူ ၃ကတ္ျဖင့္ အနိုင္ရလွ်င္ ထးိုေၾကး၃ဆ ရမည္ျဖစ္သည္။ (သတိျပဳရမည္ မွာ ၃ကတ္သည္ ေအာ္တို(ဒို) ကို မနိုင္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။) ၃။ အပြင့္တူ ၃ခ်ပ္ဆိုလွ်င္ ထိုးေၾကး၅ဆ ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ဒိုင္ကိုင္ျခင္း

 

၁။ ဒိုင္ကိုင္သူသည္ထိုးေၾကး၏ ၁၀ဆတင္ရမည္။ ၂။ ထိုတင္ထားေသာ ေၾကးကုန္သည္အထိ (သို့မဟုတ္) ၀မ္တိန္ ၃ၾကိမ္ျပီး Bank ေပါက္ သည္အထိ ဒိုင္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၃။ ၀မ္တိန္ ၃ၾကိမ္ဆိုသည္မွာ ဒိုင္ကိုင္သည့္ ေငြပမာဏထက္ ၃ဆပိုရလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ၀မ္တိန္ေခၚပါမည္ ၀မ္တိန္ ၃ၾကိမ္ျပည့္ျပီးလွ်င္ သင့္ဒိုင္အလွည့္ ျပီးဆံုးပါမည္။ ၀မ္ၾကိမ္ ၃ၾကိမ္ျပည့္ျပီး က်န္ရွိသည့္ ေငြအားလံုး ဒိုင္ကိုင္ခဲ့သူမွ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ရရွိပါမည္။